ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઇલી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ] स्त्री. કટાર; બે ધારવાળી નાની ટૂંકી તલવાર; કરવાલ.
૨. स्त्री. ડાંગ; નાની ગદાના આકારનો સોટો.