ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઇષ્મી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ] पुं. પનવ; વાયુ.
૨. वि. ઝડપવાળું; વેગી.