ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઉદીમ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ઉદ્યમ ] पुं. ( મરાઠી ) ઉદ્યમ; મહેનત.
૨. पुं. વેપાર; ધંધો.