ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઐબજો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. દોષ કાઢનાર; ગુનો શોધનાર.