ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઓશિત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. ઉચિત; યોગ્ય.