ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઔદેસી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. અજાણ્યો માણસ.
पुं. પરદેશી.