ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઔલા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ

[ અ. ] वि. ઉત્તમ.
वि. મુખ્ય.