ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખગડો  
ઉચ્ચાર: ( ખગડ઼ો )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. હદ; મર્યાદા.