ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખાટકેલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. वि. છટકેલ.
૨. वि. લુચ્ચું.