ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખુરાઘાત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ખરીનો પ્રહાર; પાટુ; લાત.