ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગુધ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ગૂમડું કે ઘા રુઝાયા પછી રહી ગયેલો ઊપસેલો ભાગ.