ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘેતલા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] पुं. વાંકી અણીવાળું પગરખું.