ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચઈ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. હાથીને પાસે બોલાવવા માટે વપરાતો શબ્દ.