ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચરકટો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. ઊંટ કે હાથીને માટે ચારો કાપી લાવનાર માણસ.
૨. पुं. હલકો માણસ.