ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચોકાસરો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ઇદ, તાજિયા વગેરે પ્રસંગે મુસલમાનનું કૂટવું તે.