ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છેતલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. ( જૂ. ગુ. ) ક્ષેત્રપાલ; ખેતલો.
૨. [ સં. ક્ષેત્ર ] पुं. ખેતર; ક્ષેત્ર.