ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જયન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ] न. ગોમૂત્ર; ગાયનું મૂતર.
૨. न. ઘોડાનું બખ્તર.
૩. न. વિજય; જીત.