ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જૂનડ  
ઉચ્ચાર: ( જૂનડ઼ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] न. વાસણ સાફ કરવા માટેનું ઘાસનું દોરડું.