ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જેરબાર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ ફા. ] पुं. હાર; પરાજ્ય.
૨. वि. જેને બહુ હાનિ થઈ હોય તેવું.
૩. वि. દુ:ખના બોજાથી દબાયેલું.