ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝૂદફહમ  
ઉચ્ચાર: ( ઝૂદફ઼હમ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. બુદ્ધિમાન; એકદમ સમજી જાય એવું; કુશાગ્ર બુદ્ધિ.