ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ડઠુર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. ઝટ ન ગળે તેવું; ડઠ્ઠડ.