ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ડલિયા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ડલ્લક ] पुं. ઢાંકણા વગરની નાની ટોપલી; ડાબી.