ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢેખલો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ઢેખાળો; ઈંટનો કટકો; રોડું.