ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણચ્ચ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નૃત્ય ] न. ( પ્રાકૃત ) નાચ; નાચવું તે.