ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તકદમ  
ઉચ્ચાર: ( તક઼દમ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. થઈ ગયેલું; ભૂતકાળનું.