ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તિમાશી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] स्त्री. ચાળીશ જવભારનો એક તોલ. તે પહાડી દેશોમાં પ્રચલિત છે.
स्त्री. ત્રણ માસાભારનો એક જાતનો તોલ.