ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તુમન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ ફા. ] पुं. ટોળું; લશ્કર.
૨. पुं. ભાઈચારો; સંબંધ.