ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તૈજસી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ] स्त्री. ગજપિપ્પલી નામની વનસ્પતિ.
૨. न. એક જાતનું મોતી. તે તેજમાં ઓછું હોય છે.