ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થૂભ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. કાંઠો; કૂવો વગેરેનો તટ.
[ સં. સ્તૂપ ] पुं. ચિતા ઉપર રચેલું સ્મારક.
पुं. ઢગલો; રાશિ.
पुं. શિખર.
[ પ્રા. ] पुं. સ્તંભ.
पुं. સ્મરણ.